Ochrana súkromia

Zásady spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Primitivo s.r.o. so sídlom na adrese Malý Šariš 576, PSČ: 080 01, IČO: 51 954 605, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 37031/P (ďalej len „Primitivo“) chráni všetky spracúvané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prioritou.

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov (ďalej len „Zásady") sa vzťahujú na:

 

Kto je zodpovedný za spracúvanie Vašich osobných údajov na tomto E-shope?

Spoločnosť Primitivo je v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov, tzn. v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) (ďalej len „GDPR“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“), prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

 

Kto ďalší ma prístup k mojim osobným údajom?

Za bezpečnosť Vašich osobných údajov zodpovedá spoločnosť Primitivo. V niektorých prípadoch je potrebné poskytnúť Vaše osobné údaje tretím osobám. Z dôvodu zabezpečenia dopravy poskytujeme Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Vami zvolenému dopravcovi. V prípade platby disponuje údajmi o Vašej platobnej karte spoločnosť, ktorá je poskytovateľom platobnej brány.

 

Ako sa na nás môžete obrátiť?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@primitivo.sk.

 

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Spoločnosť Primitivo spracúva len osobné údaje, ktoré sú potrebné v súvislosti s činnosťou našej spoločnosti a len v nevyhnutnom rozsahu, tak aby sme rešpektovali Vaše súkromie. Vaše údaje spracúvame len v súvislosti s vytvorením a doručením objednávky, nášho oprávneného záujmu alebo  na základe Vami udeleného súhlasu. Bližšie podrobnosti o tom, aké osobné údaje spracúvame sú uvedené ďalej v týchto Zásadách.

 

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

 

Aké osobné údaje spracúvame?

Spoločnosť Primitivo spracúva len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie objednávky a doručenie tovaru. Jedná sa o základné údaje (napr. meno, adresa), kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo), údaje o využívaní E-shopu (napr. podrobnosti o priebehu Vašej návštevy nášho E-shopu, využívanie konkrétneho obsahu, dobách prístupu) a údaje o pripojení (napr. údaje o koncovom zariadení, IP adresy, adresa URL odkazujúceho servera).

 

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Spoločnosť Primitivo spracúva Vaše osobné údaje zásadne iba v nevyhnutnom rozsahu a na základe príslušného právneho základu podľa Zákona a GDPR. Vaše osobné údaje sú spracúvané a uchovávané len na dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej na dobu potrebnú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov), alebo v prípade udeleného súhlasu, na dobu na ktorú bol súhlas udelený. Vaše osobné údaje budú po ukončení spracúvania bezodkladne zničené.

 

Aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame máte všetky práva v zmysle Zákona a GDPR, ktoré môžete kedykoľvek u uplatniť napríklad na e-mailovej adrese info@primitivo.sk.

 

Konkrétne máte právo:

Bližšie informácie ohľadne uplatnenia Vašich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov vrátane formulárov pre uplatnenie jednotlivých práv nájdete na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov.